De Methode van Doctor Peck en Professor Veeren (The Method of Doctor Tarr and Professor Fether), Opera in Three Acts after a Short Story by Edgar Allan Poe, Op. 99

Libretto by Franz K. Custos

Deze opera is gebaseerd op het korte verhaal The System of Doctor Tarr and Professor Fether van Edgar Allan Poe. In dit verhaal slagen de patiënten van een tehuis voor geestelijk gehandicapten er in de macht over te nemen door hun verzorgers gevangen te zetten. Hun overwinning is evenwel van korte duur: als zuster Angelica in het ziekenhuis belandt nadat haar een ‘reddend vaccin’ is toegediend, keren de ‘order-followers’ van het verhaal zich tegen de bezetters en worden deze overmeesterd en aan de politie uitgeleverd. De opera eindigt met een evaluatie van hoe het zozeer mis heeft kunnen gaan en geeft een mogelijke weg aan naar vergeving van de schuldigen. 

Eduard de Boer, 7 december 2021

This opera is based on the short story The System of Doctor Tarr and Professor Fether by Edgar Allan Poe. In this story, the patients of a home for the mentally handicapped manage to take over power by imprisoning their carers. However, their victory is short-lived: when nurse Angelica ends up in hospital after having been administered a ‘saving vaccine’, the ‘order-followers’ of the story turn against the occupiers and these are overpowered and handed over to the police. The opera ends with an evaluation of how things could have gone so wrong and it outlines a possible road toward forgiveness of the wrongdoers.

Eduard de Boer, 7 December 2021

Plaats van handeling: Huize Maison des Égards, een tehuis voor mensen met een psychische zorgvraag

PERSONEN:

 1. Verzorgend personeel:
  Doctor Barbara Peck, arts en directrice van Huize Maison des Égardsmezzosopraan
  Professor doctor Julius Veeren, arts en wetenschapper: bariton
  Angelica, zuster: hoge sopraan
  Ivan, broeder: tenor
  Boas**, broeder: bariton
  Romeo***, broeder: bas
  Koor A: Overige zorgmedewerkers*
 2. Mensen met een psychische kwetsbaarheid: Willem Gajes, rijke megalomaan met invloedrijke vrienden in de outside world: tenor
  Ab Normaal, kwakzalver en uitvinder: bariton
  Hago, bondgenoot van Willem Gajes:                karaktertenor
  Sigrun, idem: alt
  Koor B: Overige mensen met een psychische kwetsbaarheid / Achtergrondkoor bij de extra radio-uitzendingen*
 3. Overige rollen:
  Een politieagent: bas
  Enkele politieagenten: stomme rollen
  Ambulancepersoneel: stomme rollen

*) Vanaf Nr. 26 aan het eind van de tweede akte worden beide koren samengevoegd. 

Place of performance: Maison des Égards, a home for people with a mental care need

PERSONS:

 1. Caregivers:
  Doctor Barbara Peck, physician and manageress of Maison des Égards:                       mezzo-soprano
  Professor doctor Julius Veeren, physician and scientist: baritone
  Angelica, nurse: high soprano
  Ivan, brother: tenor
  Boas**, brother: baritone
  Romeo ***, brother: bass
  Choir A: Other care workers*
 2. People with a mental vulnerability:
  Willem Gajes (Bill Scum), wealthy megalomaniac with influential friends in the outside world: tenor
  Ab Normal, quack and inventor: baritone
  Hago, ally of Willem Gajes: character tenor
  Sigrun, idem: alto
  Choir B: Other people with a mental vulnerability / Background choir as part of the emergency radio broadcasts*
 3. Additional roles:
  A policeman: bass
  Some policemen: mute roles
  Ambulance staff: mute roles

*) From No. 26 at the end of the second act onwards, both choirs are merged.

**) Afgeleid van het woord BOA, een afkorting van ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaar’: iemand die is bevoegd tot de opsporing en beboeting van overtreders van bepaalde specifieke strafbare feiten. In Nederland werd in 2020 en 2021 het aantal Boa’s bevoegd met toezicht op handhaving van Coronamaatregelen zoals social distancing, het dragen van mondmaskers, het naleven van de avondklok, etc. etc. sterk uitgebreid.

 

**) Derived from the word BOA, an abbreviation of ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ (Special Tracking Down Officer): someone who is authorised to track down and fine violators of certain specific offences. In the Netherlands, in 2020 and 2021, the number of Boa’s authorised to enforce compliance with Coronas measures such as social distancing, wearing of mouth masks, observing curfew, etc. was greatly increased.

***) Romeo’s zijn undercoveragenten in burger die zich bij ongeregeldheden tussen de menigte bewegen en ingrijpen waar nodig. Aanvankelijk bedoeld om hiermee de angel uit een groep relschoppers te halen, werden ze al gauw, en in hoge mate in 2020 en 2021, juist gebruikt om bij vreedzame demonstraties geweld uit te lokken en daarmee de politie een excuus te geven om op te treden tegen demonstranten. Een selectie uit op het internet beschikbare video’s:

‘De hooligans bleken van de politie te zijn (2013): https://www.youtube.com/watch?v=Ko_QaUb6F0A

Politiegeweld Romeo’s #1 – Den Haag 20-08-2020: https://www.youtube.com/watch?v=Moida_-ynN0

Politiegeweld Romeo’s #2 – Den Haag 20-08-2020: https://www.youtube.com/watch?v=s4_eALYI9CM

Politiegeweld Romeo’s #3 – Den Haag 20-08-2020: https://www.youtube.com/watch?v=rXC5kFceDGI&t=170s

***) Romeos are plain-clothes undercover officers who move among the crowd during riots and intervene where necessary. Initially intended to take the sting out of a group of troublemakers, they were soon, and to a great extent in 2020 and 2021, used to provoke violence at peaceful demonstrations and thus give the police an excuse to act against protesters. A selection from videos available on the internet:

‘The hooligans turned out to be from the police’ (2013): https://www.youtube.com/watch?v=Ko_QaUb6F0A

Police violence Romeos #1 – The Hague 20-08-2020: https://www.youtube.com/watch?v=Moida_-ynN0

Police violence Romeos #2 – The Hague 20-08-2020: https://www.youtube.com/watch?v=s4_eALYI9CM

Police violence Romeos #3 – The Hague 20-08-2020: https://www.youtube.com/watch?v=rXC5kFceDGI&t=170s

Links to the material of the opera De Methode van Doctor Peck en Professor Veeren

Score:

Vocal Score:

Libretto:

Scenario:

Here the music can be heard while simultaneously the vocal score can be read:
YouTube playlist: