Die geschlossene Tür. Fünf Lieder für hohe Stimme und Klavier, Op. 93

I. Die Rote Jacke
II. Die geschlossene Tür
III. Meine Mutter in der Küche
IV. Erwachsenenalter
V. Der Kirschbaum

After the death of Mimi Deckers-Dijs (1936 – 2013), a well-known theologian and also my mother-in-law, a large number of poems emerged that she had written in the course of her life. Her husband and her oldest daughter took the initiative to compile an anthology from them and to release them in book form. And I selected a number of her poems with the intention of putting them to music.

This song cycle is the first result of this. The poems are about a traumatic event in early childhood and about the way in which this event affects later life. With penetrating words, Mimi Deckers-Dijs expresses her feelings, both from the perspective of her as a child and from her as an adult.

The poems have been translated into German by me, because in my opinion the expressive power of Mimi’s words fits very well with the German language. In addition, having done so creates a certain distance from the words that Mimi has written but never brought out herself.

Sjaak Deckers, oldest son of Mimi, has made it possible for me to compose this cycle of songs. I would like to thank him very much for this.

Na het overlijden van Mimi Deckers-Dijs (1936 – 2013), een bekende theologe en tevens mijn schoonmoeder, kwam er een groot aantal gedichten boven water, die ze in de loop van haar leven geschreven had. Haar echtgenoot en haar oudste dochter namen het initiatief om er een bloemlezing uit samen te stellen en deze in boekvorm uit te brengen. En zelf koos ik een aantal van haar gedichten uit met de bedoeling deze op muziek te zetten.

Deze liederencyclus is het eerste resultaat hiervan. De gedichten gaan over een traumatische gebeurtenis in de vroege jeugd en over de manier waarop deze gebeurtenis doorwerkt in het latere leven. Met indringende woorden geeft Mimi Deckers-Dijs uitdrukking aan haar gevoelens, zowel vanuit het perspectief van haar als kind als ook van haar als volwassene.

De gedichten zijn door mij in het Duits vertaald, omdat de expressieve kracht van Mimi’s woorden naar mijn gevoel heel goed past bij de Duitse taal. Daarnaast schept dit een zekere afstand tot de woorden die Mimi heeft geschreven maar nooit zelf naar buiten bracht.

Sjaak Deckers, oudste zoon van Mimi, heeft het me mogelijk gemaakt deze liederencyclus te componeren. Ik wil hem graag heel hartelijk hiervoor bedanken.

Nach dem Tod von Mimi Deckers-Dijs (1936 – 2013), einer bekannten Theologin und auch meiner Schwiegermutter, tauchte eine Vielzahl von Gedichten auf, welche sie im Laufe ihres Lebens geschrieben hatte. Ihr Ehemann und ihre älteste Tochter ergriffen die Initiative, daraus eine Anthologie zusammenzustellen und in Buchform zu veröffentlichen. Einige ihrer Gedichte habe ich dann ausgewählt, um diese zu vertonen.

Dieser Liederzyklus ist das erste Ergebnis daraus. Die Gedichte handeln von einem traumatischen Ereignis in der frühen Kindheit und davon, wie sich dieses Ereignis auf das spätere Leben ausgewirkt hat. Mit eindringlichen Worten drückt Mimi Deckers-Dijs ihre Gefühle aus, sowohl aus ihrer Perspektive als Kind als auch als Erwachsene.

Die Gedichte wurden von mir ins Deutsche übersetzt, da die Ausdruckskraft von Mimis Worten meiner Meinung nach sehr gut zur deutschen Sprache passt. Außerdem entsteht so eine gewisse Distanz zu den Worten, die Mimi geschrieben, aber nie selber an die Öffentlichkeit brachte.

Sjaak Deckers, der älteste Sohn von Mimi, hat es mir ermöglicht, diesen Liederzyklus zu komponieren. Dafür möchte ich ihm recht herzlich danken. 

DE GESLOTEN DEUR DER GESCHLOSSENE TÜR THE CLOSED DOOR
I. Het rode jasje

Mama had het gemaakt.
Het roodkapjasje.
Mama maakte alles.
Mama maakte altijd kleren die namen hadden.
Laatst op zondagmorgen,
de Tiroler jurk.
Zij wachtte in haar jurk met papa totdat hij klaar was.
En toen liepen zij samen in de zon naar de kerk.

En toen gebeurde op een dag het vreemde.
Mama was weg. Zomaar weg met een grote meneer.
Zij stond bij de tafel in de kamer en huilde.
Waarom huilde ze. Ze hoefde toch niet weg.
Als die man niet lief voor haar was
kon ze toch blijven?
Ze huilde.

Het rode jasje
leek zo weinig roodkapjes rood.

I. Die rote Jacke

Mama hat sie gemacht.
Die Rotkäppchen-Jacke.
Mama machte alles.
Mama machte immer Kleider, die Namen hatten.
Vor kurzem am Sonntagmorgen,
das Tiroler Kleid.
Sie wartete in ihrem Kleid mit Papa, bis er fertig war.
Und dann gingen sie zusammen in der Sonne zur Kirche.

Und dann passierte eines Tages das Eigenartige.
Mama war weg. Einfach so, mit einem großen Herrn.
Sie stand am Tisch im Zimmer und weinte.

Warum weinte sie? Sie musste doch nicht gehen.
Wenn dieser Mann nicht nett zu ihr wäre, könnte sie doch bleiben?
Sie weinte.

Die rote Jacke
schien so wenig Rotkäppchen-rot.

I. The red jacket

Mama had made it.
The Little Red Riding Hood jacket.
Mommy made everything.
Mama always made clothes that had names.
The other day, on Sunday morning,
the Tyrolean dress.
She waited in her dress with Dad until he was ready.
And then they walked to the church, together in the sun.

And then one day the strange thing happened.
Mama was gone. Just gone, with a big gentleman.
She was standing at the table in the room and crying.
Why was she crying? She didn’t have to leave.
If that man wasn’t kind to her,
she could just stay?
She was crying.

The red jacket
seemed so little Red Riding Hood red.

II. De gesloten deur

zo lang geleden
gisteren
was ik het kind
staande aan de deur die klemde

sneeuwvoetstappen op de mat
de deur ging nooit open

die middag huilde mijn moeder
stond bij de tafel
met haar zwarte hoed op
uit te leggen
dat ze weg moest
weg uit ons huis
weg van mijn vader
weg van mij

ze huilde
en ik zei
dat als ze wilde blijven
dat van mij mocht
dat ik lief zou zijn
liever
liefst

ze ging

de deur naar buiten wilde niet open
ik weet van de sneeuw op de mat
maar of ik schreeuwde
huilde
om mijn moeder riep?

mijn moeder liep weg
en nu nog steeds
ben ik haar godverlaten kind

altijd bang het lieve te verliezen
achter te blijven
voor een gesloten deur.

II. Die geschlossene Tür

so lange her
gestern
war ich das Kind
und stand an der Tür, die klemmte

Schneefußspuren auf der Matte
die Tür öffnete sich nie

an diesem Nachmittag weinte meine Mutter
stand am Tisch
trug ihren schwarzen Hut
und erklärte
dass sie gehen musste
weg von unserem Haus
weg von meinem Vater
weg von mir

sie weinte
und ich sagte
dass, wenn sie bleiben wolle
sie dürfe doch bleiben
dass ich süß sein würde
süßer
am süßesten

sie ging

die Tür nach draußen würde sich nicht öffnen
ich weiß noch über den Schnee auf der Matte
aber ob ich schrie
weinte
um meine Mutter rief?

meine Mutter ging weg
und jetzt noch immer
bin ich ihr gottverlassenes Kind

immer ängstlich, das Liebe zu verlieren
zurück zu bleiben
für eine geschlossene Tür.

II. The closed door

so long ago
yesterday
I was the child
standing at the door that was stuck

snow footsteps on the mat
the door never opened

that afternoon my mother cried
standing at the table
wearing her black hat
and explaining
that she had to leave
away from our house
away from my father
away from me

she was crying
and I said
that if she wanted to stay
she could just stay
that I would be sweet
sweeter
sweetest

she went

the door to the outside would not open
I still know about the snow on the mat
but whether I screamed
wept
cried for my mother?

my mother walked away
and still to this day
I am her godforsaken child

always afraid of losing what is lovely
to be left behind
before a closed door.

III. Mijn moeder in de keuken

Mijn moeder in de keuken
– wat is ze lief mijn moeder –
ze bezweert me niets te zeggen
aan mijn vader.
Wat niet te zeggen?
vaag in mijn herinnering
een vreemde man
voor mij van geen belang
speelgoed voor grote mensen

Mijn vader die me wakker maakt
– wat is hij lief mijn vader –
hij vraagt
was er bezoek vandaag
ja, zeg ik, vaag
de vreemde man beschrijvend
was ik wakende of weer in slaap

besef ik nu dan mijn verraad
ik had mijn moeder niet begrepen
nu niet
nooit

III. Meine Mutter in der Küche

Meine Mutter in der Küche
– wie süß sie ist meine Mutter –
sie beschwört mir nichts
zu meinem Vater zu sagen.
Was nicht zu sagen?
verschwommen  in meiner Erinnerung
ein fremder Mann
für mich ohne Bedeutung
Spielzeug für Erwachsene

Mein Vater, der mich aufweckt
– wie süß er ist mein Vater –
er fragt
gab es heute Besuch
ja, sage ich, vage
den fremden Mann beschreibend
war ich wach oder wieder schlafend

erkenne ich nun meinen Verrat
ich habe meine Mutter nicht verstanden
jetzt nicht
niemals

III. My mother in the kitchen

My mother in the kitchen
– how sweet she is my mother –
she beseeches me to say nothing
to my father.
What not to say?
vague in my memory
a strange man
of no interest to me
toys for grown-ups

My father waking me up
– how sweet he is my father –
he asks
was there a visitor today
yes, I say, vaguely
describing the strange man
was I awake or asleep again

Do I now realize my betrayal
I didn’t understand my mother
not now
never

IV. Volwassenheid

Misschien leven de kinderen
wel stil aan het verdriet voorbij
huilen een wanhopig ogenblik
vergeten dan
en spelen verder
zich verliezende
in schone schijn

in het diepst
van hun ziel
slaan zij de feiten
klaar en helder op

en eindelijk volwassen
jaren later
bouwen zij een kooi
van koperen tralies
groen geworden angst
gepantserde ramen

trachten te vergeten
spelenderwijs te overleven
is slechts kinderen gegeven

volwassen
staat een mens
groot en rechtop voor zijn verdriet

de deur klemt weer
kan men haar openbreken?

IV. Erwachsenenalter

vielleicht leben die Kinder
stille an der Trauer vorbei
weinen einen verzweifelten Moment
vergessen dann
und spielen weiter
sich verlierend
im schönen Schein

im tiefsten
ihrer Seelen
speichern sie die Fakten
klar und eindeutig

und endlich erwachsen
Jahre später
bauen sie einen Käfig
von Kupferstangen
grün gewordener Angst
gepanzerte Fenster

versuchen zu vergessen
spielend zu überleben
ist nur Kinder gegeben

einmal erwachsen
steht ein Mensch
groß und aufrecht vor seinem Kummer

die Tür steckt wieder fest
kann man sie aufbrechen?

IV. Adulthood

Maybe the children live
silently beyond sorrow
they cry for a desperate moment
and then they forget
and continue playing
losing themselves
in beautiful appearance

in the deepest
of their souls
they store the facts
clearly and plainly

and finally grown-up
years later
they build a cage
of copper bars
fear turned green
armoured windows

trying to forget
playfully surviving
is only given to children

once an adult
a human being
stands tall  and upright before his grief

the door is stuck again
can it be forced open?

V. De Kersenboom

De kersenboom in onze tuin
pronkt zich de blauwe hemel in
– ontroerend bruidsboeket in mei –

de winter wilde dit jaar
maar niet wijken
en in ons hart ontstond
vertwijfeld vragen
of dit jaar de woestijn
nog zou verdwijnen
het gras weer groen zou worden
en ik vreesde dat de bomen
nooit meer zouden spruiten

en nu ineens dat tere blauw
mei-blauw
niet nader te benoemen
en uit de bermen wijkt de dood
en samen met het groen
begin ook ik opnieuw te leven.

V. Der Kirschbaum

Der Kirschbaum in unserem Garten
protzt in den blauen Himmel hinein
– berührender Hochzeitsstrauß im Mai –

Der Winter wollte dieses Jahr
nicht nachgeben
und in unserem Herz entstand
ein verzweifeltes Fragen
ob dieses Jahr die Wüste
noch verschwinden würde
ob das Gras wieder grün werden würde
und ich fürchtete, dass die Bäume
nie wieder sprießen würden

und jetzt plötzlich dieses zarte Blau
Mai-blau
nicht näher zu deuten
und der Tod weicht von den Seitenstreifen
und zusammen mit dem Grün
fange auch ich an wieder zu leben.

V. The cherry tree

The cherry tree in our garden
is showing off into the blue sky
– a moving wedding bouquet in May –

this year, winter
didn’t want to yield
and in our hearts arose
a desperate questioning
whether this year the wasteland
would disappear
whether the grass would turn green again
and I feared that the trees
would never sprout again

and now suddenly this delicate blue
May-blue
impossible to determine
and death is departing from the berm
and together with the vegetation
I also start living again.

Übersetzung: Eduard de Boer, mit Dank an Ricardo Döniger für seine Hilfe Translation: Eduard de Boer

YouTube: